Trong những năm gần đây, bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, trường THCS Bình Minh luôn quan tâm đổi mới hình ...